майнинг

 1. 0nuct1ve
 2. G1VI
 3. Skippy
 4. Wimp
 5. TrstMn
 6. bablorub
 7. Айкис
 8. Ave
 9. satan777
 10. satan777
 11. Fish
 12. Fish